Om uavhengig kontroll

Hva er uavhengig kontroll?

I januar 2013 ble det innført krav til uavhengig kontroll i byggesaker. Nå må alle som skal bygge ny bolig gjennomføre en slik kontroll av byggeprosjektet sitt.

Uavhengig kontroll er kvalitetssikring av alle nye byggeprosjekt. Kontrollen går ut på å forsikre at prosjektet oppfyller krav til fuktsikring og lufttetthet i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

I nye bygg skal uavhengige kontrollører bl.a. sikre at badet bygges i henhold til reglene i plan- og bygningsloven.


Hvorfor ble uavhengig kontroll innført?

En av grunnene til at denne regelen ble innført var at det var et betydelig antall reklamasjonssaker på nye bygg. Feil og avvik i bygg utgjør en kostnad på flere milliarder kroner hvert år. Dette er store summer som hovedsakelig rammer deg som huseier.

Hensikten med uavhengig kontroll er å sikre kvaliteten i tillegg til å avdekke feil og mangler. Ved siden av økt fokus på kvalitet, er kontrollen også ment til å heve kvaliteten på foretakenes arbeid generelt.

Denne kontrollen sikrer at du får et økonomisk lønnsomt byggeprosjekt. Dette oppnår vi ved å kontrollere fuktsikring i våtrom, og ved å utføre tetthetskontroll av lufttetthet i nye boliger. I en uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 og 3 kvalitetssikres også bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet. Vi utfører kontroller i Tiltaksklassene 1, 2 og 3. Hva dette er, kommer vi tilbake til.

Kontrollen hjelper oss å se om byggeprosjektet ditt er utført på riktig måte, og om det oppfyller relevante krav i forskriften. På den måten sikrer vi at du du sparer penger ved at du slipper å bygge om bad osv. på et senere tidspunkt.


Hva kontrolleres?

Uavhengig kontroll & trykktestDet er obligatorisk for deg som skal bygge ny bolig, eller bygge fritidsbolig med mer enn én boenhet. Arbeid på våtrom i eksisterende bygg er søknadspliktig når brannskillet brytes.

Som vi nevnte tidligere, så går kontrollen ut på å sikre at byggeprosjektet oppfyller relevante krav i “TEK10” eller tekniske krav til byggverk. Dette er “en forskrift for Plan- og Bygningsloven som stiller krav til hvordan vi bygger bygninger generelt. Den stiller krav til blant annet varmeisolering, brannsikkerhet, lydisolering, lekkasjesikring etc.” – Fagmann.Bad.no

Bygningskontroll utføres i alle tre tiltaksklassene:

  • Tiltaksklasse 1: Fuktsikring, trykktesting og tetthetsmåling av lufttetthet – denne tiltaksklassen reduserer bl.a. varmetap.
  • Tiltaksklasse 2 og 3: Bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

Hvis du skal bygge ny bolig eller næringseiendom, er du som tiltakshaver nødt til å bestille tredjepartskontroll ut i fra hvilken tiltaksklasse 1, 2 eller 3 hele eller deler av tiltaket er klassifisert til.


Uavhengig kontroll av våtrom

I våtrom vil vi helt spesifikt kontrollere blant annet at sluket på badet ditt er plassert i plan og høyde som prosjektert. Vi vil også gjennomføre en visuell kontroll av tilpasningen mellom membran, slukmansjett og sluk. Feil i sluk kan føre til større vannskader, derfor er det viktig at dette kontrolleres nøye, slik som pålagt i forskriften TEK10.

Under en uavhengig kontroll vil vi i Norsk Byggekontroll AS også kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring. På den måten forsikrer vi at byggeprosjektet ditt samsvarer med kravene i bygningsloven. Denne loven tar hensyn til bærekraftig utvikling, universell utforming samt barn og unges oppvekstsvilkår.

Når vi gjør et kontrolloppdrag for deg, vil vi melde alle feil som vi oppdager under kontrollen til de ansvarlige selskapene som har prosjektert eller utført arbeidet. Prosjekterende har ansvaret for å lukke alle avvik som vi oppdager.

Som en kontrollør er det vårt ansvar at avvik blir lukket. Dette innebærer at vi mottar dokumentasjon på at avviket er bekreftet lukket av prosjekterende. Dersom fristen for lukking overskrides, vil Norsk Byggekontroll varsle ansvarlig søker. Dersom avviket ikke lukkes etter at søkeren er informert, og hvis den avtalte fristen er utløpt, vil vi melde fra til kommunen at det foreligger et åpent avvik.

Byggeprosjektet kan erklæres ferdig når bygget er kontrollert. Vi avgir kontrollerklæring til ansvarlig søker når kontrollen er utført. Vårt ansvar i byggesaken stopper med sluttrapporten.

Kontrollen gjennomføres i henhold til byggesaksforskriften (SAK10). Det er en forskrift til den norske bygningsloven, og inneholder en del fordypninger av bestemmelser i denne loven. Forskriften inneholder bestemmelser som tiltak, søknader om tillatelser og ansvarsrett, saksbehandling, kontroll, kommunenes tilsyn osv.

Har du spørsmål, eller ønsker du din bolig godkjent av oss i Norsk Byggekontroll AS?

Send oss en e-post på post@nbkontroll.no eller ring oss på 64 80 80 76 så kontakter vi deg.

rune bratlie
daglig leder

Telefon: +47 995 77 100
E-post: rune@nbkontroll.no

rolf ekholt
fagansvarlig

Telefon: +47 982 45 510
E-post: rolf@nbkontroll.no

fredrik gjøsund
regionsansvarlig, nord

Telefon: +47 959 71 910
E-post: fredrik@nbkontroll.no

PRISINFORMASJON

1-5 VÅTROM

11.800,-

INKL. MVA.


Gjelder for enebolig med leilighet/hybel samt tomannsbolig med 1-5 våtrom


Tiltaksklasse 1

SEND FORESPØRSEL

5-10 VÅTROM

15.900,-

INKL. MVA.


Gjelder for enebolig med leilighet/hybel samt tomannsbolig med 5-10 våtrom


Tiltaksklasse 1

SEND FORESPØRSEL

RAMMEAVTALE?

TA KONTAKT FOR
INFO OM PRIS


Norsk Byggekontroll har inngått rammeavtaler med flere store boligleverandører som gir deg som kunde lavere pris.

Sjekk om dette gjelder for din boligleverandør.*

SEND FORESPØRSEL

*Dersom dette ikke gjelder for din boligleverandør, be dem om å kontakte oss for å inngå en rammeavtale. Dette er noe blant annet Boligprodusentene anbefaler å gjøre og det vil ikke risikere vår uavhengighet.